เป้าหมาย (Understanding Goal) :

1. เพื่อศึกษาความหลากหลายของสิ่งมีชีวิตและกระบวนการในการปรับตัวของสิ่งมีชีวิตขนาดเล็กให้เข้ากับธรรมชาติที่เปลี่ยนแปลงไปได้อย่างสมดุล

2. เห็นคุณค่า และความสัมพันธ์ของความหลากหลายของสิ่งมีชีวิตกับมนุษย์ รวมทั้งรักษาสมดุลของสภาพแวดล้อม เพื่อทำให้ความหลากหลายทางชีวภาพคงอยู่ต่อไปได้

Week1

แผนการจัดกิจกรรมการเรียนรู้แบบบูรณาการ PBL (Problem Based Learning)
หน่วย : "พันล้านชีวิตในตัวเรา"
ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2  Quarter 3  ภาคเรียนที่ 2   ปีการศึกษา  2558

เป้าหมายความเข้าใจรายสัปดาห์ : นักเรียนสามารถแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับสิ่งที่ตนเองอยากเรียนรู้พร้อมทั้งให้เหตุผลประกอบ และรับฟังความคิดเห็นของผู้อื่นได้

Week
Input
Process
Output
Outcome
1
26 – 30  .. 2558
โจทย์ :
- สร้างฉันทะ แรงบันดาลใจ/ ปะทะปัญหา
- สิ่งที่อยากเรียนรู้

Key Questions
- นักเรียนคิดว่าสิ่งมีชีวิตที่เราไม่สามารถมองเห็นได้ด้วยตาเปล่ามีอะไรบ้าง
- นักเรียนคิดว่าสิ่งที่นักเรียนอยากเรียนรู้มีความสัมพันธ์เกี่ยวข้องกับสิ่งต่างๆอย่างไรบ้าง

เครื่องมือคิด
Brainstorms :การร่วมแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับสิ่งที่ได้เห็นจากสำรวจบริเวณโรงเรียน  จากการฟังและจากคำถาม
Round  Rubin :  ความสัมพันธ์ระหว่างคิด  สิ่งมีชีวิตที่บ้านของนักเรียนกับสิ่งต่างๆ
Show and  Share : นำเสนอภาพวาด พร้อมทั้งเล่าสิ่งที่ตนเองได้พบเจอ
Wall Thinking : ภาพสิ่งมีชีวิตในโรงเรียน
สื่อและแหล่งเรียนรู้
- ก้อนเชื้อเห็ด  เพลี้ยใบไม้   ใบไม้ที่กำลังย่อยสลาย
- คลิปวีดีโอ สารเคมีอันตราย ที่ส่งผลต่อสิ่งมีชีวิตเล็กๆ
- บริเวณโรงเรียน
- บรรยากาศในห้องเรียน
- ห้องเรียน

วันจันทร์

ชง :
- นักเรียนเดินสำรวจบริเวณโรงเรียน
- ครูใช้คำถามกระตุ้นการคิด นักเรียนคิดว่าสิ่งมีชีวิตที่เราไม่สามารถมองเห็นได้ด้วยตาเปล่า และเราไม่เคยมองมีอะไรบ้าง  พร้อมทั้งวาดภาพและเขียนสิ่งที่ได้พบเจอและเรียนรู้จากการเดินสำรวจบริเวณโรงเรียน
- นักเรียนคิดว่าในร่างกายเรามีสิ่งมีชีวิตอื่นหรือไม่ 
เชื่อม :
- นักเรียนร่วมแลกเปลี่ยนเกี่ยวกับสิ่งมีชีวิตในร่างกายของเรา (แบคทีเรีย เชื้อรา  ไวรัส พยาธิ  )
นักเรียนแต่ละคนนำเสนอภาพวาด พร้อมทั้งเล่าสิ่งที่ตนเองได้พบเจอให้เพื่อนและครูฟัง
 - ครูให้การบ้าน นักเรียนสำรวจสิ่งมีชีวิตที่บ้านของตนเอง

วันอังคาร

ชง :
- ครูใช้คำถามกระตุ้นการคิด  สิ่งมีชีวิตที่บ้านของนักเรียนความสัมพันธ์เกี่ยวข้องกับสิ่งต่างๆอย่างไรบ้าง
เชื่อม :
- ครูนักเรียนร่วมกันแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับความสัมพันธ์ระหว่างคิด  สิ่งมีชีวิตที่บ้านของนักเรียนกับสิ่งต่างๆ(Round  Rubin)

วันพฤหัสบดี

ชง :
- นักเรียนสังเกตก้อนเชื้อเห็ด  เพลี้ยใบไม้   ใบไม้ที่กำลังย่อยสลาย
- ครูใช้คำถามกระตุ้นการคิด นักเรียนคิดว่าใบไม้ ย่อยสลายได้อย่างไร
เชื่อม :
- ครูนักเรียนร่วมกันแสดงความคิดเห็น

วันศุกร์


ชง :
- นักเรียนดูคลิปวีดีโอ สารเคมีอันตราย ที่ส่งผลต่อสิ่งมีชีวิตเล็กๆ
- ครูใช้คำถามกระตุ้นการคิด นักเรียนได้เรียนรู้อะไรบ้างจากการดู คลิปวีดีโอ สารเคมีอันตราย
เชื่อม :
- ครูนักเรียนร่วมกันแสดงความคิดเห็น
- นักเรียนแต่ละคนสรุปการเรียนรู้รายสัปดาห์
ภาระงาน :
- การเดินสำรวจสิ่งมีชีวิตในโรงเรียน
 - การวาดภาพและเขียนสิ่งที่ได้เรียนรู้จากการเดินสำรวจบริเวณโรงเรียน

ชิ้นงาน :
- ภาพและเขียนสิ่งที่ได้เรียนรู้จากการเดินสำรวจบริเวณโรงเรียน
- สรุปการเรียนรู้รายสัปดาห์

ความรู้ :
เข้าใจและสามารถอธิบายแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับสิ่งที่ตนเองอยากเรียนรู้ รวมทั้งสามารถให้เหตุผลเรื่องที่สนใจได้
ทักษะ :
ทักษะชีวิต
- สามารถทำงานร่วมกับผู้อื่น ยอมรับฟังความคิดเห็นที่หลากหลายและแตกต่างจากตนเอง
- ถ่ายทอดสิ่งที่ได้พบเจอ และสามารถนำเสนอแลกเปลี่ยนความเข้าใจของตนเองได้
ทักษะการเรียนรู้
มีเป้าหมายในสิ่งที่เรียนรู้ มีความสนใจกระตือรือร้นในการร่วมกิจกรรม
คุณลักษณะ
- เคารพ สิทธิ หน้าที่ เห็นคุณค่าและเชื่อมโยงความคิดเห็นของตนเองและผู้อื่นอย่างไม่มีอคติ
- การเคารพยอมรับฟังความคิดเห็นของผู้อื่น
- กล้าแสดงความคิดเห็นตัวอย่างกิจกรรม

1 ความคิดเห็น:

 1. บันทึกหลังการสอน
  ในสัปดาห์นี้พี่ม.2 ได้เดินสำรวจสิ่งมีชีวิตในโรงเรียนทั้งที่มองเห็นและไม่เห็นด้วยตาเปล่าแล้ววาดภาพถ่ายทอดสิ่งที่เห็นและได้เรียนรู้จากการเดินสำรวจบริเวณโรงเรียนพร้อมทั้งนำเสนอสิ่งที่ได้เรียนรู้จากการเดินสำรวจให้เพื่อนและครูฟัง จากนั้นครูใช้คำถามกระตุ้นการคิด นักเรียนคิดว่าในร่างกายเรามีสิ่งมีชีวิตอื่นหรือไม่ อย่างไร
  พี่โฟร์ท ในร่างกายเรามีแบคทีเรียเกาะอยู่ตามผิวหนังครับ
  พี่พิมพ์ มีเหา และ เชื้อโรคต่างๆ
  พี่อ้อแอ้ มีเชื้อโรคแบคทีเรีย พยาธิ
  ครูนำก้อนเชื้อเห็ดใบไม้ที่กำลังย่อยสลาย เพลี้ยที่เกาะบนใบไม้แล้วให้นักเรียนสังเกต ครูใช้คำถามกระตุ้นการคิด นักเรียนคิดว่าบนก้อนเชื้อเห็ด ใบไม้ที่กำลังจะสลายมีสิ่งมีชีวิตอื่นหรือไม่อย่างไร หลังจากนั้นครูเปิดคลิปเกี่ยวกับกำเนิดของโลกและสิ่งมีชีวิตทั้งมวลให้นักเรียนชม นักเรียนร่วมกันวิเคราะห์สิ่งที่ได้ดูได้ชมพร้อมทั้งบอกสิ่งที่ได้เรียนรู้แล้วเชื่อมโยงกับตนเอง
  ครูให้นักเรียนดูคลิป สารเคมีอันตรายที่ส่งผลต่อสิ่งมีชีวิตเล็กๆ หลังจากนั้น นักเรียนแต่ละคนร่วมกันวิเคราะห์จากสิ่งที่ได้รับชมและแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับสิ่งที่ได้เรียนรู้ร่วมกันดังนี้ พี่ตุ๊กตา การใช้สารเคมีในนาข้าวทำให้สิ่งมีชีวิตหลายชนิดตายได้ ทำให้ระบบนิเวศในนาข้าวเสียสมดุล พี่โอ๊ต การใช้สารเคมีในนาข้าวมีผลต่อมนุษย์และสิ่งแวดล้อมทำให้แมลงบางชนิด สูญพันธุ์ พี่ออดี้ การใช้สารกินข้าวทำให้ข้าวมีสารพิษเจือปน ทำให้ดิน หลังจากนั้นนักเรียนแต่ละคนร่วมกันสรุปได้เรียนรู้มาตลอด ทำแล้วแต่ละคนสรุปการเรียนรู้รายสัปดาห์

  ตอบลบ