เป้าหมาย (Understanding Goal) :

1. เพื่อศึกษาความหลากหลายของสิ่งมีชีวิตและกระบวนการในการปรับตัวของสิ่งมีชีวิตขนาดเล็กให้เข้ากับธรรมชาติที่เปลี่ยนแปลงไปได้อย่างสมดุล

2. เห็นคุณค่า และความสัมพันธ์ของความหลากหลายของสิ่งมีชีวิตกับมนุษย์ รวมทั้งรักษาสมดุลของสภาพแวดล้อม เพื่อทำให้ความหลากหลายทางชีวภาพคงอยู่ต่อไปได้

Week4

แผนการจัดกิจกรรมการเรียนรู้แบบบูรณาการ PBL (Problem Based Learning)
หน่วย : "พันล้านชีวิตในตัวเรา"
ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 Quarter 3  ภาคเรียนที่ 2  ปีการศึกษา 2558
เป้าหมายความเข้าใจรายสัปดาห์ : นักเรียนเข้าใจเกี่ยวกับเคมีพื้นฐานของสิ่งมีชีวิต  อธิบายขั้นตอนการทดสอบสารอาหารประเภท โปรตีน  แป้ง น้ำตาลได้และสามารถถ่ายทอดองค์ความรู้ให้คนอื่นเข้าใจได้


Week
Input
Process
Output
Outcome
4
16 – 20
.. 2558
 โจทย์ :
เคมีพื้นฐานของสิ่งมีชีวิต 
Key  Questions
เราจะมีวิธีการทดสอบสารอาหารประเภท โปรตีน  แป้ง น้ำตาลได้อย่างไร
เครื่องมือคิด
Brainstorms ระดมความคิดเกี่ยวกับวิธีการทดลองสารอาหาร
Round Robin แลกเปลี่ยน เกี่ยวกับคำถามและการค้นคว้าข้อมูล
Flow  chart : กระบวนการทดลองสารอาหาร
Show and Share : นำเสนอชิ้นงาน

- Mind Mapping : สรุปความเข้าใจเกี่ยวกับเคมีพื้นฐานของสิ่งมีชีวิต
ผู้ร่วมสร้างการเรียนรู้
นักเรียน / ครู
สื่อและแหล่งเรียนรู้
คลิป โปรตีน
- ภาพโปรตีน
- ห้องสมุด
วันจันทร์
ชง :
http://image.slidesharecdn.com/22-2557-150103011813-conversion-gate01/95/2-2-2557-17-638.jpg?cb=1420269608- ครูนำภาพองค์ประกอบของเคมีพื้นฐานของสิ่งมีชีวิตมาให้นักเรียนดู
- ครูใช้คำถามกระตุ้นการคิด นักเรียนสังเกตเห็นอะไร  รูปภาพนี้น่าจะเป็นอะไรเพราะเหตุใด
เชื่อม
นักเรียนแต่ละคนร่วมแสดงความคิดเห็น และร่วมกัน
ชง
นักเรียนคิดว่าในร่างกายของเรามีสารอาหารอะไรบ้างที่นักเรียนรู้จัก                                                     
เชื่อม : 
นักเรียนแต่ละคนร่วมแสดงความคิดเห็น และร่วมกัน
-นักเรียนค้นคว้าข้อมูลเกี่ยวกับสารอาหารที่อยู่ในร่างกายเราแล้วบันทึกลงสมุดเล่มเล็ก
วันอังคาร
เชื่อม :
-  ครูและนักเรียนร่วมกันสนทนาข้อมูลที่ได้จากการค้นคว้าเกี่ยวกับสารอาหารที่อยู่ในร่างกายเรา
ชง
- ครูเปิดคลิปเกี่ยวกับ โปรตีนให้นักเรียนดู
- ครูใช้คำถามกระตุ้นความคิด นักเรียนคิดว่าได้เรียนรู้อะไรจากคลิปวีดีโอนี้ โปรตีนมีความสำคัญอย่างไรในร่างกายเรา
เชื่อม
ครูและนักเรียนร่วมสนทนาแลกเปลี่ยนซึ่งกันและกัน

ชง
ครูใช้คำถามกระตุ้นการคิด
- นักเรียนคิดว่าเคมีพื้นฐานของสิ่งมีชีวิตอยู่ประกอบด้วยอะไรบ้าง และเกี่ยวข้องกับชีวิตเราอย่างไร
เชื่อม
- ครูและนักเรียนร่วมสนทนาแลกเปลี่ยนซึ่งกันและกัน
- นักเรียนแบ่งกลุ่ม กลุ่มละ 3 คน จากนั้นครูให้แต่ละกลุ่มค้นคว้าข้อมูลเกี่ยวกับเคมีพื้นฐานของสิ่งมีชีวิต
- นักเรียนแต่ละกลุ่มนำเสนอข้อมูลจากการศึกษาค้นคว้าเกี่ยวกับเคมีพื้นฐานของสิ่งมีชีวิต
ใช้
- นักเรียนแต่ละคนสรุปความเข้าใจ ผ่าน Mind mapping

วันพฤหัสบดี
ชง :
ครูกระตุ้นด้วยคำถาม นักเรียนคิดว่าเราจะมีวิธีการทดสอบสารอาหารประเภท โปรตีน  แป้ง น้ำตาลได้อย่างไร 
 เชื่อม :
- นักเรียนแต่ละคนร่วมแสดงความคิดเห็น และร่วมกัน
- นักเรียนแบ่งกลุ่ม กลุ่มละ 5 คน จากนั้นครูให้แต่ละกลุ่มศึกษาข้อมูลเกี่ยวกับการทดลองสารอาหารประเภทโปรตีน น้ำตาล น้ำตาล
- นักเรียนแต่ละกลุ่มนำเสนอและแลกเปลี่ยนข้อมูลจากการศึกษาค้นคว้า
ใช้
นักเรียนสร้างสรรค์ชิ้นงาน กระบวนการทดลอง โดยใช้เครื่องมือคิด  Flow  chart
วันศุกร์
ชง
- นักเรียนจะมีวิธีการอย่างไรในการดูแล รักษาอุปกรณ์ทดลอง

เชื่อม
- นักเรียนแต่ละคนร่วมสนทนาแลกเปลี่ยนซึ่งกันและกัน
นักเรียนร่วมกันทดลองเกี่ยวกับสารอาหารประเภทโปรตีน น้ำตาล น้ำตาล
- นักเรียนแต่ละกลุ่มบันทึกผลการทดลอง
ชง
- ครูใช้คำถามกระตุ้นการคิด นักเรียนได้เรียนรู้อะไรบ้างจากการทดลอง
เชื่อม
- ครูและนักเรียนร่วมสนทนาแลกเปลี่ยนซึ่งกันและกันเกี่ยวกับผลการทดลอง
นักเรียนแต่ละคนสรุปการเรียนรู้รายสัปดาห์
ภาระงาน :
 - การแสดงความคิด เห็น เกี่ยวกับการคำถามกระตุ้นการคิด
- การสนทนาแลกเปลี่ยนเกี่ยวกับการค้นคว้าข้อมูล
- การบันทึกข้อมูลจากการศึกษาค้นคว้า
- การศึกษาค้นคว้าข้อมูล
ชิ้นงาน :
- ทดสอบสารอาหารประเภท โปรตีน  แป้ง น้ำตาล
- สรุปผลการทดลอง
- Mind Mapping สรุปความเข้าใจ
สรุปการเรียนรู้รายสัปดาห์
ความรู้ :
รู้ เข้าใจเกี่ยวกับเคมีพื้นฐานของสิ่งมีชีวิต  อธิบายขั้นตอนการทดสอบสารอาหารประเภท โปรตีน  แป้ง น้ำตาลได้และสามารถถ่ายทอดองค์ความรู้ให้คนอื่นเข้าใจได้ทักษะ :
ทักษะชีวิต
สามารถทำงานร่วมกับผู้อื่นยอมรับฟังความคิดเห็นที่หลากหลายและแตกต่างจากตนเอง
- สามารถคิดเชื่อมโยงจากสิ่งที่ได้พบเห็น สู่การเรียนรู้และการดำรงชีวิตผ่านการสร้างสรรค์ชิ้นงานที่หลากหลายได้
ทักษะการเรียนรู้
มีเป้าหมายในสิ่งที่เรียนรู้ มีความสนใจกระตือรือร้นในการร่วมกิจกรรม
ทักษะการสื่อสาร
สามารถพูดอธิบายนำเสนอข้อมูลจากการค้นคว้าให้ครูและเพื่อนๆฟังอย่างมีเหตุผล
ทักษะการจัดการข้อมูล
คิดวิเคราะห์ สังเคราะห์ข้อมูลเพื่อสรุปความเข้าใจผ่าน Mind Mapping 
ทักษะการอยู่ร่วมกัน
สามารถทำงานเป็นทีมและรับฟังความคิดเห็นของผู้อื่นได้ทักษะการคิดสร้างสรรค์
คิดวางแผนเนื้อหาและกิจกรรมที่อยากเรียนรู้ให้สอดคล้องกัน
-  คิดวิเคราะห์และจัดการปัญหา

คุณลักษณะ
เคารพ สิทธิ หน้าที่ เห็นคุณค่าและเชื่อมโยงความคิดเห็นของตนเองและผู้อื่นอย่างไม่มีอคติ
การเคารพยอมรับฟังความคิดเห็นของผู้อื่น
กล้าแสดงความคิดเห็น
- มีความกระตือรือร้นในการทำงาน

ตัวอย่างสรุปการเรียนรู้รายสัปดาห์


ตัวอย่างภาพกิจกรรมการเรียนรู้
1 ความคิดเห็น:

  1. บันทึกหลังการสอน
    ในสัปดาห์นี้ พี่ๆ ม.2ได้เรียนเรียนรู้เกี่ยวกับเคมีพื้นฐานของสิ่งมีชีวิต โดยคุณครูเปิดวีดีโอ โปรตีน เกี่ยวกับองค์ประกอบหนึ่งที่เกี่ยวกับจากนั้นพี่ได้แลกเปลี่ยนกัน โดยคุณครูใช้คำถามกระตุ้นการคิดนักเรียนคิดว่าในร่างกายของเรามีสารอาหารอะไรบ้าง เช่นพี่ตุ๊กตาโปรตีนที่ได้จากเนื้อ นม ไข่ พี่อ้อแอ้มีไขมัน พี่ชาติคาร์โบไฮเดรต พี่ไก่ วิตามิน ได้จาก ผักผลไม้ จากนั้นพี่ๆ ม.2 ได้ศึกษาข้อมูลเพิ่มเติมแล้วบันทึกลงในสมุดเล่มเล็ก วันต่อมาครูใช้คำถามกระตุ้นการคิดนักเรียนคิดว่า เคมีพื้นฐานของสิ่งมีชีวิตอยู่ประกอบด้วยอะไรบ้าง และเกี่ยวข้องกับชีวิตเราอย่างไร เช่น พี่พิมพ์ประกอบด้วยน้ำที่มีอยู่ในร่างกายของเรา พี่เดียร์ในร่างกายของเรานั้นมีแร่ธาตุเป็นองค์ประกอบทางเคมี จากนั้นนักเรียนแบ่งกลุ่มศึกษาข้อมูลเกี่ยวกับเคมีพื้นฐานของสิ่งมีชีวิต โดยแบ่งเป็น 5 กลุ่มพี่ๆ ทุกคนบันทึกลงในสมุดเล่มเล็ก จากนั้นพี่ได้นำข้อมูลมาแลกเปลี่ยนกัน เช่น พี่ตุ๊กตา เคมีพื้นฐานของสิ่งมีชีวิตมีองค์ประกอบอยู่ 3 ส่วน คือ อนินทรีย์ อินทรีย์ ปฏิกิริยาเคมีของสิ่งมีชีวิต พี่ไข่มุก อนินทรีย์ประกอบด้วยแร่ธาตุ และน้ำที่อยู่ในร่างกาย 70 – 90 % พี่โอ๊ค อินทรีย์ มีคาร์โบไฮเดรต ลิพิด วิตามิน พี่อุ้มเพิ่มเติม มีโปรตีน พี่หลุยส์ กรดคลีอิก ที่อยู่ในร่างกายของเราและร่างกายสร้างขึ้นมาเอง เกี่ยวข้องกับ DNA RNA ครูใช้คำถามกระตุ้นการคิด นักเรียนจะมีวิธีในการตรวจสอบสารอาหารได้อย่างไร ครูให้นักเรียนแบ่งกลุ่มกลุ่มละ 5 คน ศึกษาข้อมูลเกี่ยวกับการตรวจสอบสารอาหารประเภทโปรตีน แป้ง น้ำตาล จากนั้นพี่แต่ละกลุ่มได้แลกวิธีตรวจสอบสารอาหาร กลุ่มโปรตีนนักเรียนจะนำเนื้อหมู เนื้อไก่ นม ไข มาทำการทดลองเพื่อหาสารอาหารประเภทโปรตีน กลุ่มแป้ง จะนำข้าว ขนมปัง มันสำปะหลัง มาทดลอง น้ำตาล ขนม น้ำหวาน เป็นต้น นักเรียนเตรียมอุปกรณ์เพื่อใช้ในการทดลองในสัปดาห์ที่ 5 จากนั้นพี่ได้ทำสรุปสัปดาห์ พี่ๆได้เรียนรู้อย่างมีความสุขในสัปดาห์นี้

    ตอบลบ