เป้าหมาย (Understanding Goal) :

1. เพื่อศึกษาความหลากหลายของสิ่งมีชีวิตและกระบวนการในการปรับตัวของสิ่งมีชีวิตขนาดเล็กให้เข้ากับธรรมชาติที่เปลี่ยนแปลงไปได้อย่างสมดุล

2. เห็นคุณค่า และความสัมพันธ์ของความหลากหลายของสิ่งมีชีวิตกับมนุษย์ รวมทั้งรักษาสมดุลของสภาพแวดล้อม เพื่อทำให้ความหลากหลายทางชีวภาพคงอยู่ต่อไปได้

Week7

แผนการจัดกิจกรรมการเรียนรู้แบบบูรณาการ PBL (Problem Based Learning)
หน่วย : "พันล้านชีวิตในตัวเรา"
ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 Quarter 3 ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2558
เป้าหมายความเข้าใจรายสัปดาห์ : เข้าใจและสามารถอธิบายเกี่ยวกับการอาศัยอยู่ของสิ่งมีชีวิตในดิน ประเภทของดิน รวมทั้งนำความรู้เกี่ยวกับการบำรุงดิน และปรับปรุงดินไปใช้ในชีวิตประจำวันได้
Week
Input
Process
Output
Outcome
7
7 – 11
ธ.ค. 2558
โจทย์
อาหารเพื่อสุขภาพ
Key  Questions
- เราจะปรุงอาหารให้มีประโยชน์ต่อร่างกายได้อย่างไร
เครื่องมือคิด
Brainstorms ระดมความคิดเกี่ยวกับโรคเกี่ยวกับการกิน
Round Robin แลกเปลี่ยน เกี่ยวกับการผลกระทบจากการกิน
Flow  chart : ขั้นตอนกระบวนการปรุงอาหาร
Show and Share : นำเสนอชิ้นงาน

ผู้ร่วมสร้างการเรียนรู้
นักเรียน/ครู
สื่อและแหล่งเรียนรู้
อุปกรณ์การปรุงอาหาร
- คลิปวีดีโอ
กระดาษชาร์ต
วันจันทร์
ชง :
- ครูเปิดคลิปวีดีโอเกี่ยวกับการบริโภคอาหารที่ผิดให้นักเรียนดู ครูใช้คำถามกระตุ้นการคิด นักเรียนคิดว่า สาเหตุการบริโภคอาหารที่ผิดเกิดจากอะไร
- นักเรียนจะมีวิธีการบริโภคอาหารอย่างถูกวิธีได้อย่างไร
เชื่อม
- นักเรียนแต่ละคนร่วมแสดงความคิดเห็น และร่วมกันเกี่ยวกับคำถามกระตุ้นการคิดในขั้นชง
- นักเรียนแบ่งกลุ่มค้นคว้าข้อมูลเกี่ยวกับ
   - การบริโภคอาหารอย่างถูกต้อง  
  - ผลกระทบโรคจากบริโรคอาหาร
   - ความต้องการสารอาหารในร่างกายแต่ละวัย
   - นักเรียนนำความรู้จากการศึกษาค้นคว้ามาพูดคุยแลกเปลี่ยนกัน
ใช้
- นักเรียนเขียนชาร์ตความรู้
วันอังคาร
เชื่อม
- นักเรียนแต่ละกลุ่มนำเสนอชาร์ตความรู้
ชง
- ครูใช้คำถามกระตุ้นการคิด นักเรียนจะปรุงอาหารให้มีประโยชน์ต่อร่างกายได้อย่างไร
เชื่อม
- นักเรียนแลกเปลี่ยนเปลี่ยนเกี่ยวกับการปรุงอาหาร  
- นักเรียนแบ่งเป็น  2 กุล่มจากนั้นค้นคว้าข้อมูลเกี่ยวกับการการปรุงอาหารเพื่อสุขภาพ
- นักเรียนแต่ละกลุ่มร่วมกันวางแผนและหมอบหมายหน้าที่

- นักเรียนนำข้อมูลที่ได้จากการค้นคว้ามาพูดคุยแลกเปลี่ยนกัน
ใช้
- นักเรียนเขียน ขันตอนการปรุงอาหารเพื่อสุขภาพโดยใช้เครื่องมือคิด
 Flow  chart 
วันพฤหัสบดี
เชื่อม
- นักเรียนแต่ละกลุ่มร่วมกันปรุงอาหารที่มีประโยชน์เพื่อสุขภาพ
- นักเรียนแต่ละกลุ่มนำเสนออาหารของแต่ละกลุ่มที่ปรุงขึ้นมา
ชง
- ครูใช้คำถามกระตุ้นการคิด นักเรียนได้เรียนรู้อะไรบ้าง ปัญหาอุปสรรคที่เจอ นักเรียนจะมีวิธีการในการแก้ไขปัญหาได้อย่างไร
เชื่อม
- ครูนักเรียนแลกเปลี่ยนเกี่ยวกับการปรุงอาหารในครั้งนี้
ใช้
- นักเรียนสรุปสิ่งที่ได้จากการปรุงอาหาร

วันศุกร์
เชื่อม
- นักเรียนร่วมกันสะท้อนแลกเปลี่ยนสิ่งที่ได้เรียนรู้ร่วมกัน
ชง
- นักเรียนได้เรียนรู้อะไรบ้างในสัปดาห์นี้
- ความรู้ความเข้าใจในสัปดาห์นี้มีอะไรบ้าง
- นักเรียนเจอปัญหาอะไรและมีวิธีการแก้ไขปัญหา อย่างไร
เชื่อม
นักเรียนแลกเปลี่ยนความคิดเห็นเกี่ยวกับที่ได้เรียนรู้ตลอดสัปดาห์
ผ่านคำถาม
ในขั้นชง
ใช้
สรุปการเรียนรู้รายสัปดาห์ที่  

ภาระงาน :
 - การแสดงความคิด เห็น เกี่ยวกับการคำถามกระตุ้นการคิด
- การสนทนาแลกเปลี่ยนเกี่ยวกับการค้นคว้าข้อมูล
- การวางแผนการปรุงอาหาร
- การบันทึกข้อมูลจากการศึกษาค้นคว้า
- การศึกษาค้นคว้าข้อมูล
- การนำเสนอชิ้นงาน
- การเตรียมอุปกรณ์

ชิ้นงาน :
- เขียนกระบวนการปรุงอาหาร เครื่องมือคิด Flow chart
- ชาร์ตความรู้
- สรุปสิ่งที่ได้เรียนรู้จากการปรุงอาหาร
สรุปการเรียนรู้รายสัปดาห์
ความรู้ :
เข้าใจ  อธิบายถึงผลกระทบที่เกิดจากการบริโภคอาหารที่ผิด และสามารถปรุงอาหารที่มีประโยชน์ต่อร่างกายได้ทักษะ :
ทักษะชีวิต
สามารถนำผักพื้นบ้านที่อยู่รอบบ้านมาใช้ในการประกอบอาหารได้
- สามารถทำงานร่วมกับผู้อื่นยอมรับฟังความคิดเห็นที่หลากหลายและแตกต่างจากตนเอง
- สามารถคิดเชื่อมโยงจากสิ่งที่ได้พบเห็น สู่การเรียนรู้และการดำรงชีวิตผ่านการสร้างสรรค์ชิ้นงานที่หลากหลายได้
ทักษะการเรียนรู้
มีเป้าหมายในสิ่งที่เรียนรู้ มีความสนใจกระตือรือร้นในการร่วมกิจกรรม
ทักษะการสื่อสาร
- ความสามารถในการถ่ายทอดองค์ความรู้ให้คนอื่นเข้าใจได้
- สามารถพูดอธิบายนำเสนอข้อมูลจากการค้นคว้าให้ครูและเพื่อนๆฟังอย่างมีเหตุผล
ทักษะการจัดการข้อมูล
คิดวิเคราะห์ สังเคราะห์ข้อมูลเพื่อสรุปความเข้าใจผ่านชาร์ตความรู้
ทักษะการอยู่ร่วมกัน
สามารถทำงานเป็นทีมและรับฟังความคิดเห็นของผู้อื่นได้ทักษะการคิดสร้างสรรค์
คิดวางแผนเนื้อหาและกิจกรรมที่อยากเรียนรู้ให้สอดคล้องกัน
-  คิดวิเคราะห์และจัดการปัญหา
คุณลักษณะ
- มีจิตสาธารณะในการช่วยเหลือคนอื่น
เคารพ สิทธิ หน้าที่ เห็นคุณค่าและเชื่อมโยงความคิดเห็นของตนเองและผู้อื่นอย่างไม่มีอคติ
การเคารพยอมรับฟังความคิดเห็นของผู้อื่น
กล้าแสดงความคิดเห็น
- มีความกระตือรือร้นในการทำงาน


ตัวอย่างกิจกรรม


1 ความคิดเห็น:

  1. ในสัปดาห์นี้พี่ม.2ได้เรียนรู้เกี่ยวกับการควบคุมอาหาร หลักการบริโภคอาหาร และการดูแลสุขภาพโดยครูใช้คำถามกระตุ้นการการคิด นักเรียนคิดว่าการกินมีความสำคัญหรือเกี่ยวข้องกับตัวเราอย่างไร พี่ชาติการกินอยู่กับตัวเราตั้งแต่เกิดมาทุกคนต้องกิน พี่ตุ๊กตาการกินหรือการเลือกกินมีความสำคัญต่อสุขภาพเรา พี่ไข่มุกการกินส่งผลต่อการเจริญเติบโตของตัวเรา จากนั้นครูเปิดคลิปวีดีโอเกี่ยวกับการบริโภคอาหารที่ผิดให้นักเรียนดู จากนั้นพี่ได้แลกเปลี่ยนกันเช่น พี่ออดี้ รู้เกี่ยวกับพันธะสัญญาระหว่างคนเลี้ยงไก่กับนายทุน พี่โอ๊คเปรียบเทียบกับการทำเกษตรบ้านเราที่มีหน่วยงานมาสนับสนุน ให้เครดิตในการรับสิ่งของเพื่อใช้ในการเกษตร พี่เบ้นการใช้กล่องโฟมถือว่าเป็นสิ่งอันตรายในระหว่างที่ใส่อาหารอาจจะมีสารตกค้างจากโฟม พี่หลุยส์ ร็ว่าเราควรรู้จักการบริโภคอาหารให้ถูกวิธี ครูเชื่อมโยงไปถึงสารอาหารที่อยู่ในอาหารที่นักเรียนชอบทานเช่นขนม น้ำอัดลม อาหาร และอย.และมอกที่อยู่ในสินค้าด้วย นักเรียนได้แบ่งกลุ่มกลุ่มละ 4 คนสร้างสรรค์ชิ้นงานที่ให้คนตระหนักและเห็นความสำคัญเกี่ยวกับการกิน และพี่ๆได้แบ่งกลุ่มเพื่อที่จะไปประกอบอาหารนำผักปลาจากสวนผักที่นักเรียนปลูกไปประกอบอาหารที่ ให้ประโยชน์ต่อร่างกาย จากนั้นพี่ม.2 ได้สรุปสัปดาห์ในสัปดาห์นี้พี่ได้เรียนรู้เกี่ยวกับการบริโภคอาหารและการลือกการบริโภคอย่างถูกหลักตลอดจนการเผยแพร่ให้คนอื่นได้เข้าใจผ่านการสร้างสรรค์ชิ้นงาน

    ตอบลบ