เป้าหมาย (Understanding Goal) :

1. เพื่อศึกษาความหลากหลายของสิ่งมีชีวิตและกระบวนการในการปรับตัวของสิ่งมีชีวิตขนาดเล็กให้เข้ากับธรรมชาติที่เปลี่ยนแปลงไปได้อย่างสมดุล

2. เห็นคุณค่า และความสัมพันธ์ของความหลากหลายของสิ่งมีชีวิตกับมนุษย์ รวมทั้งรักษาสมดุลของสภาพแวดล้อม เพื่อทำให้ความหลากหลายทางชีวภาพคงอยู่ต่อไปได้

Week3

แผนการจัดกิจกรรมการเรียนรู้แบบบูรณาการ PBL (Problem Based Learning)
หน่วย : "พันล้านชีวิตในตัวเรา"
ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 Quarter 3  ภาคเรียนที่ 2  ปีการศึกษา 2558
เป้าหมายความเข้าใจรายสัปดาห์ : นักเรียนเข้าใจและสามารถอธิบายเกี่ยวกับองค์ประกอบของสิ่งมีชีวิตและแหล่งที่มา โครงสร้างของสิ่งมีชีวิตแต่ละชนิดได้

Week
Input
Process
Output
Outcome
3
9 - 14  
..   2558
โจทย์ :
- องค์ประกอบของสิ่งมีชีวิต
Key  Questions
- องค์ประกอบและโครงสร้างของสิ่งมีชีวิตแต่ละชนิดเหมือนหรือแตกต่างกันอย่างไรบ้าง                                                     
เครื่องมือคิด
Brainstorms : ร่วมกันแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับสิ่งที่ได้รับชม
Round  Rubin :   
Show and  Share : การนำเสนอองค์ประกอบของสิ่งมีชีวิต โครงสร้างสิ่งมีชีวิต
ผู้ร่วมสร้างการเรียนรู้
นักเรียน/ครู
สื่อและแหล่งเรียนรู้
- คลิป นิทานชีวิต กำเนิดชีวิต
คลิป องค์ประกอบของสิ่งมีชีวิต
คลิป การ์ตูนสิ่งมีชีวิต

วันจันทร์

ชง :
- นักเรียนดูคลิป องค์ประกอบของสิ่งมีชีวิต
- ครูใช้คำถามกระตุ้นการคิด นักเรียนได้เรียนรู้อะไรจากสิ่งที่ได้ชม  รู้สึกอย่างไร  
เชื่อม :
ครูนักเรียนร่วมกันวิเคราะห์  และแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับสิ่งที่ได้ชม
ชง :
- ครูใช้คำถามกระตุ้นการคิด นักเรียนคิดว่าเซลล์พืช  เซลล์สัตว์   มีลักษณะเหมือนหรือแตกต่างกันอย่างไร
- ส่องกล้องจุลทรรศน์ดูเซลล์พืช  เซลล์สัตว์ 
เชื่อม :
- ครูนักเรียนร่วมกันแสดงความคิดเห็น
- เขียนโครงสร้างเซลล์พืช  เซลล์สัตว์จากการส่องกล้องจุลทรรศน์ 

วันอังคาร


ชง :
- องค์ประกอบและโครงสร้างของสิ่งมีชีวิตแต่ละชนิดเหมือนหรือแตกต่างกันอย่างไรบ้าง
เชื่อม :
- ครูนักเรียนร่วมกันแสดงความคิดเห็น
- แบ่งกลุ่มศึกษาองค์ประกอบของสิ่งมีชีวิต พืช  สัตว์

วันพฤหัสบดี

ชง :
- ครูเปิดคลิป การ์ตูนสิ่งมีชีวิต
- ครูใช้คำถามกระตุ้นการคิด  นักเรียนได้เรียนรู้อะไรบ้างจากสิ่งที่ได้ชม และสามารถนำอะไรไปใช้ได้บ้าง
เชื่อม :
- ครูและนักเรียนร่วมกันแสดงความคิดเห็น

วันศุกร์

เชื่อม :
- แต่ละกลุ่มนำเสนอองค์ประกอบของสิ่งมีชีวิต โครงสร้างสิ่งมีชีวิต ในรูปแบบ Power Point
- นักเรียนร่วมกันสะท้อนแลกเปลี่ยนสิ่งที่ได้เรียนรู้ร่วมกัน

- นักเรียนแต่ละคนสรุปการเรียนรู้รายสัปดาห์
ภาระงาน
- การคลิป องค์ประกอบของสิ่งมีชีวิต
- การศึกษาองค์ประกอบของสิ่งมีชีวิต
- การสะท้อนแลกเปลี่ยนสิ่งที่ได้เรียนรู้ร่วมกัน
ชิ้นงาน
- Power Point  คลิปวีดีโอ องค์ประกอบของสิ่งมีชีวิต
-นำเสนอองค์ประกอบของสิ่งมีชีวิต
- สรุปการเรียนรู้รายสัปดาห์

ความรู้
เข้าใจและสามารถอธิบายเกี่ยวกับองค์ประกอบของสิ่งมีชีวิตและแหล่งที่มา โครงสร้างของสิ่งมีชีวิตแต่ละชนิดได้
 ทักษะ
ทักษะชีวิต
- สามารถทำงานร่วมกับผู้อื่น ยอมรับฟังความคิดเห็นที่หลากหลายและแตกต่างจากตนเอง
ทักษะการเรียนรู้
มีเป้าหมายในสิ่งที่เรียนรู้ มีความสนใจกระตือรือร้นในการร่วมกิจกรรม
ทักษะการสื่อสาร
สามารถพูดอธิบายนำเสนอปฏิทินการเรียนรู้ให้ครูและเพื่อนๆฟังอย่างมีเหตุผล
คุณลักษณะ
มีความคิดสร้างสรรค์
-  มีวินัยและความรับผิดชอบต่อสิ่งที่ได้รับมอบหมาย
มีความมุ่งมั่นในการทำงาน
การเคารพและยอมรับฟังความคิดเห็นของผู้อื่น


ตัวอย่างสรุปการเรียนรู้รายสัปดาห์นักเรียน

ตัวอย่างภาพกิจกรรมการเรียนรู้นักเรียน
1 ความคิดเห็น:

 1. ในสัปดาห์นี้พี่ ม. 2 ได้ดูคลิป องค์ประกอบของสิ่งมีชีวิต แล้วครูใช้คำถามกระตุ้นการคิด นักเรียนได้เรียนรู้อะไรจากสิ่งที่ได้ชม รู้สึกอย่างไร
  ครูนักเรียนร่วมกันวิเคราะห์ และแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับสิ่งที่ได้ชม
  ครูใช้คำถามกระตุ้นการคิด นักเรียนคิดว่าเซลล์พืช เซลล์สัตว์ มีลักษณะเหมือนหรือแตกต่างกันอย่างไร
  ครูให้นักเรียนส่องกล้องจุลทรรศน์ดูเซลล์พืช หว่านกาบหอย หัวหอม พร้อมทั้งวาดภาพลักษณะเซลล์ที่เห็น
  ครูเปิดคลิป การ์ตูนสิ่งมีชีวิต จากนั้นแบ่งกลุ่มศึกษาองค์ประกอบของสิ่งมีชีวิต พืช สัตว์ครูใช้คำถามกระตุ้นการคิด นักเรียนได้เรียนรู้อะไรบ้างจากสิ่งที่ได้ชม และสามารถนำอะไรไปใช้ได้บ้าง ครูและนักเรียนร่วมกันแสดงความคิดเห็น ต่อมาแต่ละกลุ่มนำเสนอองค์ประกอบของสิ่งมีชีวิต โครงสร้างสิ่งมีชีวิต ในรูปแบบ Power Point
  นักเรียนร่วมกันสะท้อนแลกเปลี่ยนสิ่งที่ได้เรียนรู้ร่วมกันและนักเรียนแต่ละคนสรุปการเรียนรู้รายสัปดาห์

  ตอบลบ