เป้าหมาย (Understanding Goal) :

1. เพื่อศึกษาความหลากหลายของสิ่งมีชีวิตและกระบวนการในการปรับตัวของสิ่งมีชีวิตขนาดเล็กให้เข้ากับธรรมชาติที่เปลี่ยนแปลงไปได้อย่างสมดุล

2. เห็นคุณค่า และความสัมพันธ์ของความหลากหลายของสิ่งมีชีวิตกับมนุษย์ รวมทั้งรักษาสมดุลของสภาพแวดล้อม เพื่อทำให้ความหลากหลายทางชีวภาพคงอยู่ต่อไปได้

week10

เป้าหมายความเข้าใจรายสัปดาห์ : ข้าใจและสามารถเปลี่ยนน้ำผลไม้(ต้มกับน้ำตาล)ให้เป็นไวท์ผลไม้โดยการทำงานของยีสน์ รวมทั้งสามารถอธิบายขั้นตอนการทำไวน์ได้  และนำไปใช้ในชีวิตประจำวันได้

Week
Input
Process
Output
Outcome
10
28 ธ.ค.– 1
ม.ค. 2559
โจทย์
การหมักไวท์
Key  Questions
- นักเรียนจะสามารถเปลี่ยนน้ำผลไม้(ต้มกับน้ำตาล)ให้เป็นไวท์ผลไม้แต่ละประเภทได้อย่างไร
- เราจะหมักข้าวหมากและไวท์ให้มีคุณภาพได้อย่างไร
เครื่องมือคิด
Brainstorms : ระดมความคิดเกี่ยวกับการทำงานของยีนส์
Round Robin : สนทนาแลกเปลี่ยนเกี่ยวกับการหมักไวน์
Show and share : นำเสนอชิ้นงานกระบวนการหมักไวน์/การออกแบบผลิตภัณฑ์


ผู้ร่วมสร้างการเรียนรู้
นักเรียน/ครู
สื่อและแหล่งเรียนรู้
- อุปกรณ์ในการทำไวน์                                            
ห้องเรียน
วันจันทร์
ชง
ครูเปิดคลิปเกี่ยวกับการหมักไวน์ผลไม้ให้นักเรียนดู
ครูใช้คำถามกระตุ้นการคิด
- นักเรียนได้เรียนรู้อะไรบ้างจากการดูคลิป
- นักเรียนจะสามารถเปลี่ยนน้ำผลไม้(ต้มกับน้ำตาล)ให้เป็นไวท์ผลไม้แต่ละประเภทได้อย่างไร
เชื่อม
- ครูนักเรียนแลกเปลี่ยนเกี่ยวกับการหมักไวน์
- นักเรียนแบ่งกลุ่มเป็น 4  กลุ่มศึกษาข้อมูลเกี่ยวกับการหมักไวน์แต่แต่กลุ่มจะหมักไวน์ที่แตกต่างกัน
- นักเรียนแต่ละกลุ่มแบ่งหน้าที่และเตรียมอุปกรณ์ในการทำไวน์ 
ใช้
นักเรียนเขียนFlow chart กระบวนการทำไวน์
วันอังคาร
ชง
ครูใช้คำถามกระตุ้นการคิด เราจะหมักข้าวหมากและไวท์ให้มีคุณภาพได้อย่างไร
เชื่อม
-ครูนักเรียนแลกเปลี่ยนเกี่ยวกับคำถามกระตุ้นการคิด
- นักเรียนแต่ละกลุ่มลงมือหมักไวท์และข้าวหมากตามกระบวนการที่วางแผนไว้
ชง
ครูใช้คำถามกระตุ้นการคิด นักเรียนได้เรียนรู้อะไรจากการทำกิจกรรมในครั้งนี้
เชื่อม
ครูนักเรียนเรียนแลกเปลี่ยนเกี่ยวกับคำถามกระตุ้นการคิด
วันพฤหัสบดี
ครูใช้คำถามกระตุ้นการคิดนักเรียนคิดว่าจากการที่เราหมักไวน์ไปหนึ่งวันแล้วนักเรียนคิดว่าอะไรจะเกิดขึ้นกับไวน์นั้น เพราะเหตุใด
เชื่อม
- ครูนักเรียนแลกเปลี่ยนเกี่ยวกับสิ่งที่เกิดขึ้นในไวน์ที่หมักไว้
- ครูให้นักเรียนสังเกตและจดบันทึกสิ่งที่เกิดขึ้นหรือกระบวนการเปลี่ยนแปลง
- ครูนักเรียนแลกเปลี่ยนกันเกี่ยวการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้น
ชง
นักเรียนจะมีวิธีในการทดสอบคุณภาพของไวน์ได้อย่างไร
เชื่อม
- ครูนักเรียนแลกเปลี่ยนเกี่ยวกับกระบวนการทดสอบคุณภาพของไวน์
- นักเรียนแต่ละกลุ่มทดสอบคุณภาพของไวท์และข้าวหมาก (กลิ่น สี รสชาติ แอลกอฮอลล์)
- นักเรียนบันทึกผลการทดสอบลงสมุดเล่มเล็ก
ใช้
นักเรียนเขียน Flow chart กระบวนการทดสอบคุณภาพ
วันศุกร์
ครูใช้คำถามกระตุ้นการคิด นักเรียนคิดว่าเราจะสร้างน้ำหมักไวน์ให้มีมูลค่าได้อย่างไร
เชื่อม
- ครูนักเรียนแลกเปลี่ยนเกี่ยวกับการการเพิ่มมูลค่าของไวน์
- นักเรียนแต่ละกลุ่มออกแบบบรรจุภัณฑ์
- นักเรียนนำเสนอชิ้นงานให้เพื่อนและครูเข้าใจเกี่ยวกับการสร้างมูลค่าในไวน์
ชง
- นักเรียนได้เรียนรู้อะไรบ้างในสัปดาห์นี้
- ความรู้ความเข้าใจในสัปดาห์นี้มีอะไรบ้าง
- นักเรียนเจอปัญหาอะไรและมีวิธีการแก้ไขปัญหา อย่างไร
เชื่อม
นักเรียนแลกเปลี่ยนความคิดเห็นเกี่ยวกับที่ได้เรียนรู้ตลอดสัปดาห์ ผ่านคำถาม
ในขั้นชง
ใช้
สรุปการเรียนรู้รายสัปดาห์ที่  10

ภาระงาน
- การศึกษาเกี่ยวกับกระบวนการทำงานของจุลินทรีย์โดยการหมักไวท์และข้าวหมาก
- การเตรียมอุปกรณ์ในการหมักไวท์
- การบันทึกผลจากการสังเกตการเปลี่ยนแปลงของไวท์และข้าวหมาก
- การสะท้อนแลกเปลี่ยนสิ่งที่ได้เรียนรู้ร่วมกัน
- การออกแบบบรรจุภัณฑ์
ชิ้นงาน
- ทำไวท์และข้าวหมาก
- เขียนขั้นตอนการไวท์และข้าวหมาก /บรรจุภัณฑ์
- สรุปการเรียนรู้รายสัปดาห์ 
ความรู้
เข้าใจและสามารถเปลี่ยนน้ำผลไม้(ต้มกับน้ำตาล)ให้เป็นไวท์ผลไม้โดยการทำงานของยีสน์ รวมทั้งสามารถอธิบายขั้นตอนการทำไวน์ได้
ทักษะทักษะ :
ทักษะชีวิต
สามารถนำผลไม้ที่บ้านที่อยู่รอบบ้านมาใช้ในการทำไวน์ได้
- สามารถทำงานร่วมกับผู้อื่นยอมรับฟังความคิดเห็นที่หลากหลายและแตกต่างจากตนเอง
- สามารถคิดเชื่อมโยงจากสิ่งที่ได้พบเห็น สู่การเรียนรู้และการดำรงชีวิตผ่านการสร้างสรรค์ชิ้นงานที่หลากหลายได้
ทักษะการเรียนรู้
- มีเป้าหมายในสิ่งที่เรียนรู้เกี่ยวกับการทำน้ำหมักชีวภาพ  
-  มีความสนใจกระตือรือร้นในการร่วมกิจกรรม
ทักษะการสื่อสาร
- ความสามารถในการถ่ายทอดองค์ความรู้ให้คนอื่นเข้าใจได้
- สามารถพูดอธิบายนำเสนอข้อมูลจากการค้นคว้าให้ครูและเพื่อนๆฟังอย่างมีเหตุผล
ทักษะการจัดการข้อมูล
คิดวิเคราะห์ สังเคราะห์ข้อมูลเพื่อสรุปความเข้าใจผ่าน Flow  chart
ทักษะการอยู่ร่วมกัน
สามารถทำงานเป็นทีมและรับฟังความคิดเห็นของผู้อื่นได้ทักษะการคิดสร้างสรรค์
คิดวางแผนเนื้อหาและกิจกรรมที่อยากเรียนรู้ให้สอดคล้องกัน
-  คิดวิเคราะห์และจัดการปัญหา
คุณลักษณะ
สร้างสรรค์ความคิดเห็นและทัศนคติที่ดีต่อการเรียนรู้
-  มีวินัยและความรับผิดชอบต่อสิ่งที่ได้รับมอบหมาย
มีความมุ่งมั่นในการทำงาน
การเคารพและยอมรับฟังความคิดเห็นของผู้อื่น

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น