เป้าหมาย (Understanding Goal) :

1. เพื่อศึกษาความหลากหลายของสิ่งมีชีวิตและกระบวนการในการปรับตัวของสิ่งมีชีวิตขนาดเล็กให้เข้ากับธรรมชาติที่เปลี่ยนแปลงไปได้อย่างสมดุล

2. เห็นคุณค่า และความสัมพันธ์ของความหลากหลายของสิ่งมีชีวิตกับมนุษย์ รวมทั้งรักษาสมดุลของสภาพแวดล้อม เพื่อทำให้ความหลากหลายทางชีวภาพคงอยู่ต่อไปได้

Week2

แผนการจัดกิจกรรมการเรียนรู้แบบบูรณาการ PBL (Problem Based Learning)
หน่วย : "พันล้านชีวิตในตัวเรา"
ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 Quarter 3  ภาคเรียนที่ 2  ปีการศึกษา 2558
เป้าหมายความเข้าใจรายสัปดาห์ : เข้าใจกระบวนการเรียนรู้ และสามารถออกแบบวางแผนการเรียนรู้และการทำงานตามความความสนใจได้อย่างเป็นขั้นตอนและน่าสนใจ

Week
Input
Process
Output
Outcome
2
2 – 6     
.. 2558
 โจทย์ :
การออกแบบและวางแผนการเรียนรู้
 -  เลือกหัวข้อ
  - สิ่งที่รู้แล้ว สิ่งที่อยากเรียนรู้
 - ปฏิทินการเรียนรู้
 - Mind mapping ก่อนเรียน
Key Questions  :
- นักเรียนได้เรียนรู้อะไร เห็นอะไร และรู้สึกอย่างไร จากสิ่งที่ได้ดู                                                         - นักเรียนมีความคิดเห็นอย่างไรเกี่ยวกับการไม่แปรงฟัน
- นักเรียนจะวางแผนการเรียนรู้ใน Quarter นี้อย่างไร

เครื่องมือคิด :
Brainstorms : วิเคราะห์และแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับได้อ่าน บทความ สิ่งมหัศจรรย์โลกจุลินทรีย์
Card & Chart : เรื่องที่ต้องการเรียนรู้
Think  Pair Share :  สิ่งที่รู้แล้วและ สิ่งที่อยากรู้  
Brainstorms :   ระดมความคิดเห็นเพื่อออกแบบปฏิทินการเรียนรู้
Mind  Mapping สรุปองค์ความรู้ก่อนเรียน
Blackboard  Share การตั้งชื่อโครงงาน

สื่อและแหล่งเรียนรู้ :
- คลิป กำเนิดของโลกและสิ่งมีชีวิตทั้งมวล
- บทความ สิ่งมหัศจรรย์โลกจุลินทรีย์                                        
ห้องสมุด
บรรยากาศในห้องเรียน

วันจันทร์

ชง :
นักเรียนดูคลิป กำเนิดของโลกและสิ่งมีชีวิตทั้งมวล  และนิทานชีวิต กำเนิดชีวิต
- ครูใช้คำถามกระตุ้นการคิด  นักเรียนได้เรียนรู้อะไร เห็นอะไร และรู้สึกอย่างไร จากสิ่งที่ได้ดู                                                         เชื่อม :
- ครูและนักเรียนวิเคราะห์และแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับการกำเนิดของโลกและสิ่งมีชีวิตทั้งมวล
- นักเรียนแต่ละคนร่วมแสดงความคิดเห็น และร่วมกัน

วันอังคาร

ชง :
- นักเรียนอ่านบทความ สิ่งมหัศจรรย์โลกจุลินทรีย์
เชื่อม :
- ครูและนักเรียนวิเคราะห์และแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับได้อ่าน บทความ สิ่งมหัศจรรย์โลกจุลินทรีย์
แบ่งกลุ่มนักเรียนวิเคราะห์และแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับบทความ สิ่งมหัศจรรย์โลกจุลินทรีย์
ที่ได้อ่านและดูจากนั้นเขียนสรุปลงในกระดาษชาร์ต
- นักเรียนแต่ละกลุ่มนำเสนอการวิเคราะห์บทความให้เพื่อนและครูฟัง

วันพฤหัสบดี

ชง :
ครูกระตุ้นด้วยคำถาม นักเรียนคิดว่าสิ่งมีชีวิตเล็กเกี่ยวข้องกับตัวเราอย่างไร
 เชื่อม :
นักเรียนแต่ละคนร่วมแสดงความคิดเห็น และร่วมกัน
ชง :
ครูใช้คำถามกระตุ้นการคิด  นักเรียนต้องการเรียนรู้เรื่องอะไร
เชื่อม :
- ครูแจกกระดาษการ์ดให้นักเรียนแต่ละคน โดยให้นักเรียนเขียนเรื่องที่อยากเรียนรู้ โดย 1 เรื่อง ต่อการ์ด 1 แผ่น(Card & Chart)
- ครูและนักเรียนร่วมกันจัดหมวดหมู่เรื่องที่ต้องการศึกษา
- นักเรียนเขียนสิ่งที่รู้แล้ว สิ่งที่อยากเรียนรู้
(Think pair Share)
ชง :
ครูใช้คำถามกระตุ้นการคิด 
นักเรียนคิดว่าควรจะตั้งชื่อ หน่วย นี้ให้น่าสนใจได้อย่างไร
เชื่อม :
นักเรียนแต่ละคนร่วมแสดงความคิดเห็น และร่วมกันตั้งชื่อหน่วย
(Blackboard Share)
- นักเรียนเขียนสิ่งที่รู้แล้วและสิ่งที่อยากเรียนรู้(รายบุคคลลงกระดาษ A4) (Think pair Share)

วันศุกร์

ใช้ : 
- นักเรียนร่วมกันนำสิ่งที่อยากเรียนรู้มาออกแบบปฏิทินการเรียนรู้ลงในกระดาษชาร์ต และเขียนสรุปองค์ความรู้ ก่อนการเรียนรู้ในรูปแบบ Mind  Mapping
เชื่อม :
- นักเรียนแต่ละคนสรุปการเรียนรู้รายสัปดาห์
ภาระงาน :
 - การวิเคราะห์และแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับคำถามและความคิดเห็นที่ได้ฟังและอ่าน
- การ
ตั้งชื่อหัวข้อ Topic
- การวิเคราะห์สิ่งที่รู้แล้วและอยากรู้เกี่ยวกับหัวข้อโครงงาน
- การออกแบบปฏิทินการเรียนรู้
-  การสรุป Mind Mapping สรุปองค์ความรู้ก่อนการเรียนรู้

ชิ้นงาน :
- หัวข้อโครงงาน
- สิ่งที่รู้แล้วและอยากรู้เกี่ยวกับหัวข้อโครงงาน
- ปฏิทินการเรียนรู้
- Mind Mapping สรุปองค์ความรู้ก่อนการเรียนรู้
- สรุปการเรียนรู้รายสัปดาห์

ความรู้ :
สามารถทบทวนความรู้ความเข้าใจก่อนเรียนผ่านการเขียนสิ่งที่รู้แล้ว, Mind mapping และสามารถออกแบบวางแผน
กระบวนการเรียนรู้ตลอด 20สัปดาห์ได้
ทักษะ :
ทักษะชีวิต
- สามารถทำงานร่วมกับผู้อื่น ยอมรับฟังความคิดเห็นที่หลากหลายและแตกต่างจากตนเอง
ทักษะการเรียนรู้
มีเป้าหมายในสิ่งที่เรียนรู้ มีความสนใจกระตือรือร้นในการร่วมกิจกรรม


ทักษะการสื่อสาร
สามารถพูดอธิบายนำเสนอปฏิทินการเรียนรู้ให้ครูและเพื่อนๆฟังอย่างมีเหตุผล
ทักษะการจัดการข้อมูล
คิดวิเคราะห์ สังเคราะห์ข้อมูลเพื่อทำ Mind Mapping ก่อนเรียน
ทักษะการอยู่ร่วมกัน
สามารถทำงานเป็นทีมและรับฟังความคิดเห็นของผู้อื่นได้
 ทักษะ การคิดสร้างสรรค์
คิดวางแผนเนื้อหาและกิจกรรมที่อยากเรียนรู้ให้สอดคล้องกัน
-  คิดวิเคราะห์และจัดการปัญหา
คุณลักษณะ
- เคารพ สิทธิ หน้าที่ เห็นคุณค่าและเชื่อมโยงความคิดเห็นของตนเองและผู้อื่นอย่างไม่มีอคติ
- การเคารพยอมรับฟังความคิดเห็นของผู้อื่น
- กล้าแสดงความคิดเห็น
- มีความคิดสร้างสรรค์ในการออกแบบปฏิทินการเรียนรู้ตัวอย่างสรุปการเรียนรู้รายสัปดาห์นักเรียน


ตัวอย่างภาพกิจกรรมการเรียนรู้นักเรียน

1 ความคิดเห็น:

 1. ในสัปดาห์นี้พี่ม.2 ได้ดูคลิปกำเนิดของโลกและสิ่งมีชีวิตทั้งมวล และนิทานชีวิตกำเนิดชีวิต จากนั้นครูใช้คำถามกระตุ้นการคิด และรู้สึกอย่างไรจากสิ่งที่ได้ดู
  ครูและนักเรียนร่วมกันวิเคราะห์และแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับการกำเนิดของโลกและสิ่งมีชีวิต
  นักเรียนอ่านบทความ สิ่งมหัศจรรย์โลกจุลินทรีย์แล้วแบ่งกลุ่มร่วมกันวิเคราะห์บทความพร้อมทั้งเสนอความคิดเห็นเกี่ยวกับจุลินทรีย์แล้วสรุปลงในกระดาษชาร์ต พร้อมทั้งนำเสนอการวิเคราะห์บทความให้เพื่อนๆและครูฟัง
  ครูใช้คำถามกระตุ้นการคิด นักเรียนคิดว่าสิ่งมีชีวิตเล็กๆเกี่ยวข้องกับตัวเราอย่างไรบ้าง
  พี่ร่วมกันระดมความคิดเกี่ยวกับสิ่งมีชีวิตเล็กๆมีการดำรงชีวิต-เกื้อกูลกัน เป็นเพื่อนร่วมโลก เป็นสิ่งที่ใช้ในการเรียนรู้
  จากนั้นพี่ ม.2 ร่วมกัน เขียนสิ่งที่อยากเรียนรู้ ร่วมกันจัดหมวดหมู่เรื่องที่อยากเรียนพร้อมทั้งตั้งชื่อหน่วย PBL เขียนสิ่งที่รู้แล้วและสิ่งที่อยากเรียนรู้ ออกแบบปฏิทินการเรียนรู้ร่วมกันพร้อมทั้งนำเสนอให้เพื่อนและครูฟัง ครูช่วยเพิ่มเติมเนื้อหาเพื่อให้ครอบคลุมมากยิ่งขึ้นครูใช้ แต่ละคนสรุปการเรียนรู้ก่อนเรียน เพื่อจะได้รู้ความเข้าใจหรือพื้นฐานของแต่ละคน นักเรียนสรุปการเรียนรู้รายสัปดาห์

  ตอบลบ